Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

Уважаеми клиенти,

Съгласно условията на тази гаранционна карта фирма “ЕВРОХАУС”
Ви дава следните гаранционни срокове:

1) 30 /тридесет/ години гаранция за дървената носеща конструкция на къщата
2) 12 /дванадесет/ месеца гаранция за външни и вътрешни дървени елементи в къщата
3) 12-60 месеца гаранция за фасадна облицовка на къщата
4) 24 /двадесет и четири/ месеца гаранция за всички PVC и/или алуминиеви части в къщата
5) 6 /шест/ години гаранция за Електро и ВиК инсталация

В рамките на гаранционния период фирма “ЕВРОХАУС” се задължава да отстрани за своя сметка, възникналите в процеса на нормална експлоатация дефекти в сглобяемата къща.
Гаранционна отговорност за фирмата възниква след приемане на рекламациите, от страна на представител на фирма “ЕВРОХАУС”. Всяка една рекламация от страна на клиента следва да бъде направена писмено в 3 /три/ дневен срок от появата на дефекта. Клиентът е длъжен да представи заедно със своята гаранционна карта, договора за изработка на сглобяема къща и подписаният от двете страни приемно-предавателен протокол.

Гаранционната отговорност на фирмата се отнася до дефекти, възникнали през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка / монтажа на къщата. Гаранционната отговорност за фирма “ЕВРОХАУС-България” отпада в случай, че клиентът или друго трето лице се опита да отстрани възникналия дефект/ дефекти.

Фирма “ЕВРОХАУС” не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност от страна на клиента и/или другите обитатели на къщата или поради липса на добра грижа, също от страна на клиента или на

другите обитатели на къщата. Не се поема гаранционна отговорност за дейности извършени от фирми-подизпълнители, както и в случаи на природни бедствия (наводнение, пожар, стихийни бури и други). За дефекти, които не са изрично упоменати в гаранционната карта фирмата не носи гаранционна отговорност.

Моля, запознайте се подробно с условията на тази гаранционна карта.
Надяваме се, че ще се радвате дълго на Вашият нов дом и същевременно ще полагате необходимите за запазването му грижи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция